Relationship

ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Faet Kit
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 20 March 2011
Pages: 371
PDF File Size: 20.34 Mb
ePub File Size: 14.71 Mb
ISBN: 595-3-98115-551-9
Downloads: 26716
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktirisar

Het voorbereiden en opstellen van nadere regels voor 19995 en bestuur van de universiteit. Doelstellingen van de selectie. Het toekennen van een gratificatie bij loffelijke dienstverlening of bijzondere prestaties. In een Rijksarchief in de provincie waren in eerste instantie de archieven ondergebracht van de bestuursinstellingen die in de betreffende provincie in de loop der eeuwen actief zijn geweest, zoals de Staten van het gewest, de besturen in de Bataafs-Franse tijd en daarna het Provinciaal Bestuur, waaronder de archieven van afzonderlijke provinciale diensten.

Het jaarlijks vaststellen van het aantal studenten en auditoren dat op grond van de onderwijscapaciteit per opleiding kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase onderwijsfixus en de postpropedeutische fase. Het college van bestuur kan aan de programmacommissies richtlijnen geven voor de uitoefening van de taken.

De archiefwet in trefwoorden – Google Books

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. Nadere voorwaarden voor benoembaarheid van leden van het college zijn gegeven in het Uitvoeringsbesluit O.

Het, in overleg met het lokaal, vaststellen van het vakantieverlof voor werknemers die in een bepaald dienstvak werkzaam zijn.

In het nieuwe stelsel, dat in op proef van start ging, is de VSNU verantwoordelijk voor de landelijke organisatie van de kwaliteitszorg van het universitaire onderzoek. Het voordragen van de samenstelling van de commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften. Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Openbare en Bijzondere Universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs vanafovereenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

  C3198 TRANSISTOR DATASHEET PDF

Het vaststellen van interne regelingen en procedures van de universiteitsraad.

Archiefwet – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Het betreffen hier regelingen voor de toekenningen van de Onderwijs- en Onderzoeksprijs, onderscheidingen die worden verleend aan medewerkers die een vijfentwintig jarig ambtsjubileum hebben bereikt of onderscheidingen voor personen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit of een bovengemiddelde functievervulling hebben betracht. De beslissing hierover wordt echter bepaald door positieve criteria. Het doen van voordrachten voor de benoeming van en toevoegen van leden aan de onderwijs- en de onderzoekscommissie.

Het, na het voorstel van de benoemingsadviescommissie en eventueel na overleg met zusterfaculteiten, adviseren van het college van bestuur over benoemingen van hoogleraren. Personal data protection act and the archiefwet archives act all include provisions about how the government should deal with the information it produces and receives.

Archiefwet 1995

Het schorsen of vernietigen van besluiten van het faculteitsbestuur, de faculteitsraad en examencommissies wegens strijd met het recht of het algemeen of universitair belang.

Het beslissen op beroepen tegen in de structuurregeling genoemde besluiten van bestuursorganen van de universiteit. The case of flanders bart severi flemish government1 the need for srchiefwet archival legislation if we were to search for an issue that has never been disputed by belgian archivists in the past forty years, the call for new archival legislation is the most obvious candidate.

Het adviseren van faculteitsbesturen bij de benoemingen van de wetenschappelijk directeuren.

Het, op voorstel van het college van bestuur, benoemen van leden van het college van geschillen. Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, vijfjaarlijks vaststellen van onderzoekprogramma’s van onderzoekinstituten en -scholen.

  CAMARADAS DEL FRENTE SVEN HASSEL PDF

Het aangaan van overeenkomsten met gereformeerde kerken in Nederland inzake de opleiding tot predikant in de faculteit der godgeleerdheid. Bij de bijzondere universiteiten kan een aanvrager bij afwijzing een procedure bij de civiele rechter starten. This thesis is part of the research project linking system for historical family reconstruction, abbreviated as links. Tevens vormt het voor de openbare universiteiten als overheidsorganen het wettelijke voorgeschreven selectieinstrument.

Onder de activiteiten worden o.

Rijksarchief (Nederland)

Het opstellen en vaststellen van delen van nadere regelingen voor bestuur en inrichting van faculteiten. Het, samenstellen van de commissie van archiefwer voor beroep- en bezwaarschriften. Basisselectiedocument beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten Toon wetstechnische informatie. De bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten is bij enkele universiteiten gemandateerd aan faculteitsbesturen.

Een belangrijke afgeleide van de hoofdlijnen wordt gevormd door het overdragen van kennis archiegwet de samenleving. Bestuurs- en beheersreglementen; Kiesreglementen; Faculteitsreglementen; Inschrijvingsreglementen.

Het sluiten van overeenkomsten met hogescholen over besteding van de rijksbijdrage bestemd voor lerarenopleidingen. Het adviseren van de minister bij de benoeming en het ontslag van de voorzitter van de bestuursraad.

Het, gehoord de universiteitsraad, benoemen van de buitenuniversitaire arcjiefwet in de universiteitsraad. Het besluiten tot het inrichten van een subfaculteit of andere lagere bestuurlijke eenheden clusters bij de medische wetenschappen; deze in overleg met het bestuur van het Academisch Ziekenhuis en regelen srchiefwet het bestuur ervan.

Het adviseren van de universiteitsraad, resp.